Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

1.1 Tenzij hiervan in de schriftelijke opdrachtbevestiging wordt afgeweken, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle diensten, die door Bethlehem Consultancy worden aangeboden, overeengekomen en uitgevoerd.

1.2 Toepasselijkheid van andere algemene of specifieke voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij deze schriftelijk door Bethlehem Consultancy zijn aanvaard.

Artikel 2: Offertes

2.1 Alle door Bethlehem Consultancy uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen na dagtekening, tenzij anders overeengekomen.

2.2 Bethlehem Consultancy is slechts aan een offerte gebonden, indien de aanvaarding daarvan door opdrachtgever binnen de gestelde geldigheidsduur en zonder voorbehoud schriftelijk is bevestigd.

2.3 Prijzen in offertes zijn exclusief BTW en reiskosten, tenzij anders is vermeld.

Artikel 3: Opdrachtuitvoering

3.1 Bethlehem Consultancy verplicht zich om de opdrachten naar beste inzicht uit te voeren, conform de eisen van goed vakmanschap. Er is sprake van een inspanningsverplichting. Er is geen sprake van een resultaatverplichting.

3.2 In het belang van een professionele uitvoering van werkzaamheden garandeert de opdrachtgever tijdige en volledige beschikbaarheid van benodigde informatie en afgesproken beschikbaarstelling van medewerkers en faciliteiten vanuit de opdracht gevende organisatie.

3.2 Bethlehem Consultancy kan voor de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden gekwalificeerde derden inschakelen.

Artikel 4: Honorarium en betaling

4.1 Opdrachtgever is aan Bethlehem Consultancy een vergoeding verschuldigd van gemaakte kosten, overeenkomstig de bij Bethlehem Consultancy gebruikelijke en afzonderlijk overeen gekomen tarieven.

4.2. Opdrachtgever voldoet de facturen van Bethlehem Consultancy binnen twee weken na dagtekening van de factuur. Gebeurt dit niet dan wordt opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn, zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling is vereist.

4.3 Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende declaratie schorten de betalingsverplichting niet op.

4.4 Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die Bethlehem Consultancy maakt als gevolg van de niet-nakoming van de betalingsverplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever.

4.5 Indien betaling achterwege blijft kan Bethlehem Consultancy de uitvoering van de opdracht opschorten of staken.

Algemene Voorwaarden

Artikel 5: Beëindigen of annuleren

5.1 Beide partijen kunnen te allen tijde (tussentijds) de overeenkomst tot opdracht opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen. Opzegging dient schriftelijk te gebeuren.

5.2 Indien tot (tussentijdse) opzegging dan wel uitstel van geplande werkzaamheden wordt overgegaan door opdrachtgever, heeft Bethlehem Consultancy recht op compensatie van het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies en recht op vergoeding van overige kosten, die moeten worden gemaakt vanwege de vroegtijdige beëindiging dan wel uitstel van de geplande werkzaamheden.

5.3 Indien Bethlehem Consultancy overgaat tot (tussentijdse) beëindiging, heeft opdrachtgever recht op medewerking van Bethlehem Consultancy bij overdracht van werkzaamheden aan derden.

5.4 Bij (tussentijdse) beëindiging behoudt Bethlehem Consultancy recht op betaling van de declaraties voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden.

5.5 Gemaakte afspraken voor coaching kunnen tot maximaal 24 uur van te voren kosteloos worden geannuleerd. Bij latere annulering is opdrachtgever het gebruikelijke honorarium verschuldigd.

5.7 Als één van de partijen in staat van faillissement raakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de werkzaamheden in het kader van de opdracht te staken, zonder een opzegtermijn in acht te nemen.

 Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1. Bethlehem Consultancy is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die voor opdrachtgever uit de uitvoering van geleverde diensten mocht voortvloeien.

6.2. Indien Bethlehem Consultancy desondanks gehouden is tot vergoeding van schade zal deze schade geacht worden ten hoogste gelijk te zijn aan de opdrachtsom van de geleverde diensten tot aan de datum van de aansprakelijkheidsstelling.

6.3. Opdrachtgever verbindt zich tot vrijwaring van Bethlehem Consultancy ingeval van aanspraken van derden.

Artikel 7: Geheimhouding

7.1. Bethlehem Consultancy en opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit herkenbaar voortvloeit uit de aard van de informatie. Algemene Voorwaarden

Artikel 8: Intellectueel eigendom

8.1 Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van (de resultaten van) onze dienstverlening (bijvoorbeeld methoden, software, rapporten, licenties) blijven bij Bethlehem Consultancy berusten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 9: Toepasselijk recht en forumkeuze

9.1 Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

9.2 Alle geschillen tussen opdrachtgever en Bethlehem Consultancy worden door de bevoegde rechter beslecht in het arrondissement.

9.3 In afwijking van artikel 9.2 kunnen geschillen na overleg worden voorgelegd aan een mediator.

 

Freerk Bethlehem
HR Consulant

Maak ook gebruik van onze jarenlange kennis en ervaring op HR gebied!

Neem contact op voor een vrijblijvend eerste adviesgesprek.

Bel 06 – 29 57 26 75

Of stuur ons een bericht: